Basisschool Talentum
Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad

Op onze school functioneert - volgens wettelijk voorschrift - een MR. Deze houdt zich bezig met specifieke beleidszaken. In het reglement ligt nauwkeurig vast, dat een MR in bepaalde situaties de directie en het bestuur advies mag geven en in bepaalde situaties instemmingsrecht heeft.
In de praktijk werken de schooldirectie, oudergeleding MR en personeelsgeleding MR nauw samen.
Eén keer per 6-7 weken vindt er een MR-vergadering plaats. Iedere ouder of leerkracht kan het initiatief nemen om agendapunten in te brengen tijdens de MR-vergadering. De MR is te bereiken via mrtalentum@kpoa.nl.
De MR bestaat op dit moment uit:

Notulen 07-10-2019

Notulen 28-10-2019

Notulen 02-12-2019

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Eén ouder of leerkracht heeft zitting in de GMR. In de GMR komen diverse beleidszaken aan de orde, die voor alle 17 KPOA scholen gelden. Via een GMR reglement zijn de bevoegdheden van de GMR geregeld.
Op dit moment is de plek voor De Drieslag vacant. Mocht u hiervoor intresse hebben neem dan even contact op met D. van Norden.

 

Locatie Koning Karelpad 
Koning Karelpad 12
3813 HC Amersfoort

033 - 472 06 34

Locatie Raadhoven
Raadhoven 4
3813 LW Amersfoort

033 - 480 542 8
Mail ons